نمایش یک نتیجه

انشعاب چهار راهی ۳۲×۱۶

تماس بگیرید
size 16×۳۲ انشعاب ۳۲ به چهار راهی ۱۶ برای  تبدیل سایز ۳۲ به چهار راهی ۱۶ میلیمتر مورد استفاده قرار