نمایش یک نتیجه

انشعاب سه راهی ۳/۴×۱۶

تماس بگیرید
size 16×۳/۴ اشعاب ۳/۴ به سه  راهی ۱۶ برای  تبدیل ۳/۴ به سه راهی ۱۶ میلیمتر مورد استفاده قرار میگیرد