نمایش یک نتیجه

پوشش گلخانه

تماس بگیرید
 پوشش گلخانه ای پس از ساخت اسکلت گلخانه باید آن را پوشش داد تا گیاهان را در برابر سرما، اشعه