نمایش یک نتیجه

نشاءبادمجان

تماس بگیرید
    رقم های موجود: دلمه (شانتال، پارس، کالاش) – قلمی (والنتیا، هادرین) تعداد کشت نشاء بادمجان در هکتار: ۲۰