نمایش یک نتیجه

میخ تثبیت لوله ۱۶

تماس بگیرید
میخ تثبیت یا نگهدارنده  جهت نگهداری لوله ۱۶  استفاده قرار می گیرد. بدنه میخ تثبیت به گونه ای  طراحی شده