نمایش دادن همه 3 نتیجه

میخ تثبیت لوله ۱۶

تماس بگیرید
میخ تثبیت یا نگهدارنده  جهت نگهداری لوله ۱۶  استفاده قرار می گیرد. بدنه میخ تثبیت به گونه ای  طراحی شده

میخ تثبیت لوله ۲۰

تماس بگیرید
میخ تثبیت یا نگهدارنده جهت نگهداری لوله ۲۰ مورد استفاده قرار می گیرد. میخ تثبیت لوله ۲۰ بدنه آن به

میخ تثبیت لوله ۲۰

تماس بگیرید
میخ تثبیت لوله ۲۰ میخ تثبیت یا نگهدارنده جهت نگهداری لوله ۲۰ مورد استفاده قرار می گیرد. بدنه این میخ