نمایش یک نتیجه

بست ابتدایی لی فلت به تیپ (حلزونی)

تماس بگیرید
size  lee flat×tape رابط لی فلت به تیپ به منظور انشعاب گیری و اتصال لوله ی آبیاری لی فلت به