مشاهده همه 3 نتیجه

شیر انشعاب ۱۴×۱۶

تماس بگیرید
size 14×۱۶  از شیر انشعاب ۱۶به۱۴  برای گرفتن انشعاب از خط لوله اصلی یا  به صورت رابط بین خط لوله

شیر انشعاب ۱۶*۱۶

تماس بگیرید
size 16*16  از شیر انشعاب ۱۶به ۱۶ برای گرفتن انشعاب از خط لوله اصلی یا  به صورت رابط بین خط

شیر انشعاب۱۲*۱۲

تماس بگیرید
size 12×۱۲  از شیر انشعاب ۱۲به ۱۲ برای گرفتن انشعاب از خط لوله اصلی یا  به صورت رابط بین خط