نمایش یک نتیجه

شیر انشعاب ۱۴×۱۶

تماس بگیرید
size 14×۱۶  از شیر انشعاب ۱۶به۱۴  برای گرفتن انشعاب از خط لوله اصلی یا  به صورت رابط بین خط لوله