مشاهده همه 3 نتیجه

شیر انشعاب لی فلت به ۱۶

تماس بگیرید
 size 16×leeflat شیرانشعاب لی فلت به ۱۶ جهت گرفتن انشعاب از لوله های لی فلت، نخدار، تاشو به لوله ۱۶

شیر انشعاب لی فلت به ۲۰

تماس بگیرید
size lee flat×۲۰ شیرانشعاب لی فلت به ۲۰ جهت گرفتن انشعاب از لوله های لی فلت، نخدار، تاشو به لوله