نمایش یک نتیجه

شیر انشعاب ۱۶*۱۶

تماس بگیرید
size 16*16  از شیر انشعاب ۱۶به ۱۶ برای گرفتن انشعاب از خط لوله اصلی یا  به صورت رابط بین خط