نمایش یک نتیجه

سه راهی ۱۶×۱۶×۱۶

تماس بگیرید
size 16×۱۶×۱۶ از سه راه مساوی سایز ۱۶×۱۶×۱۶ میلیمتری جهت انشعاب گیری بین لوله های پلی اتیلن و قطره ای