مشاهده همه 7 نتیجه

انشعاب سه راهی ۱/۲×۱۶

تماس بگیرید
size 16×۱/۲ انشعاب ۱/۲ به سه راهی ۱۶ برای  تبدیل سایز ۱/۲ به سه راهی ۱۶ میلیمتر مورد استفاده قرار

انشعاب سه راهی ۳/۴×۱۶

تماس بگیرید
size 16×۳/۴ اشعاب ۳/۴ به سه  راهی ۱۶ برای  تبدیل ۳/۴ به سه راهی ۱۶ میلیمتر مورد استفاده قرار میگیرد

بست ابتدایی به سه راهی ۱۶

تماس بگیرید
size 3ways×۱۶ بست ابتدایی به سه راهی ۱۶ برای  تبدیل بست ابتدایی لوله ۱۶ به سه راهی ۱۶ میلیمتر مورد

سه راهی ۲۰×۱۶×۲۰

تماس بگیرید
size 20×۱۶×۲۰ این سه راهی که به سه راهی نامساوی قطره ای نیز معروف است دارای دو سر ۲۰ میلیمتر

سه راهی ۲۰×۲۰×۲۰

تماس بگیرید
size 20×۲۰×۲۰ از سه راهی سایز ۲۰×۲۰×۲۰ میلیمتری جهت انشعاب گیری بین لوله های پلی اتیلن و قطره ای استفاده