نمایش یک نتیجه

سه راهی ۲۰×۲۰×۲۰

تماس بگیرید
size 20×۲۰×۲۰ از سه راهی سایز ۲۰×۲۰×۲۰ میلیمتری جهت انشعاب گیری بین لوله های پلی اتیلن و قطره ای استفاده