نمایش یک نتیجه

سه راهی ۲۰×۱۶×۲۰

تماس بگیرید
size 20×۱۶×۲۰ این سه راهی که به سه راهی نامساوی قطره ای نیز معروف است دارای دو سر ۲۰ میلیمتر