نمایش یک نتیجه

انشعاب سه راهی ۱/۲×۱۶

تماس بگیرید
size 16×۱/۲ انشعاب ۱/۲ به سه راهی ۱۶ برای  تبدیل سایز ۱/۲ به سه راهی ۱۶ میلیمتر مورد استفاده قرار