نمایش یک نتیجه

سه راهی ۱۲×۱۲×۱۲

تماس بگیرید
size 12×۱۲×۱۲ از سه راه ۱۲×۱۲×۱۲میلیمتری جهت انشعاب گیری بین لوله های پلی اتیلن و قطره ای استفاده می شود