نمایش یک نتیجه

شیر انشعاب۱۲*۱۲

تماس بگیرید
size 12×۱۲  از شیر انشعاب ۱۲به ۱۲ برای گرفتن انشعاب از خط لوله اصلی یا  به صورت رابط بین خط