مشاهده همه 4 نتیجه

زانو ۱۶×۱/۲

تماس بگیرید
size 16×۱۶ زانو ۱۶×۱۶ جهت انتقال مسیر در لوله های پلی اتیلن  و جلوگیری از تا خوردن لوله پلی اتیلن 

زانو ۱۶×۱۶

تماس بگیرید
size 16×۱۶ زانو ۱۶×۱۶ جهت انتقال مسیر در لوله های پلی اتیلن  و جلوگیری از تا خوردن لوله پلی اتیلن 

زانو ماده ۲اینچ

تماس بگیرید
size 2 inch زانو ماده پلی اتیلن در زاویه ۹۰ درجه بوده است زانوی ماده  که دنده (رزوه) از داخل 

زانو نر ۲اینچ

تماس بگیرید
size 2inch زانو نر پلی اتیلن در زاویه ۹۰ درجه بوده است زانوی نر که دنده (رزوه) از بیرون دارد