نمایش یک نتیجه

زانو ۱۶*۱۶

تماس بگیرید
 زانو ۱۶*۱۶ زانو ۱۶×۱۶ جهت انتقال مسیر در لوله های پلی اتیلن  و جلوگیری از تا شدن لوله ۱۶ مورد