نمایش یک نتیجه

زانو فلنچدار ۹۰درجه آهنی

تماس بگیرید
زانو فلنجدار ۹۰ درجه آهنی   زانو فلنجدار ۹۰ درجه آهنی از اتصالاتی می باشند که برای تغییر زاویه  خطوط لوله