مشاهده همه 3 نتیجه

رابط ۱۶ به تیپ (پیچی بزرگ)

تماس بگیرید
size 16×tape رابط تیپ به  ۱۶  پیچی همانطور که از اسمش مشخص است، میتواند نوار های تیپ را به لوله

رابط ۱۶×۱۶

تماس بگیرید
size 16×۱۶ رابط ۱۶ به ۱۶ جهت اتصال  بین دو  لوله آبیاری به ۱۶ قطره ای مورد استفاده قرار می