نمایش یک نتیجه

رابط ۱۶×۱۶

تماس بگیرید
size 16×۱۶ رابط ۱۶ به ۱۶ جهت اتصال  بین دو  لوله آبیاری به ۱۶ قطره ای مورد استفاده قرار می