مشاهده همه 6 نتیجه

تیپ به ۱/۲

تماس بگیرید
size tape ×۱/۲  رابط تیپ به ۱/۲ جهت اتصال لوله های ۱/۲به نوار تیپ آبیاری  استفاده می شود

رابط ۱۶ به تیپ (پیچی بزرگ)

تماس بگیرید
size 16×tape رابط تیپ به  ۱۶  پیچی همانطور که از اسمش مشخص است، میتواند نوار های تیپ را به لوله

رابط تیپ به تیپ (پیچی بزرگ)

تماس بگیرید
size tape×tape جهت اتصال  دو نوار تیپ آبیاری قطره ایی به یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرد. دو طرف این

رابط تیپ به تیپ (پیچی)

تماس بگیرید
size tape×tape جهت اتصال دو نوار تیپ آبیاری قطره ایی به یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرد. دو طرف این

رابط تیپ به تیپ کشویی

تماس بگیرید
size tape×tape جهت اتصال دو نوار تیپ به یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرد. اگر نوار تیپ دچار مشکل جزئی