نمایش دادن همه 2 نتیجه

رابط تیپ به تیپ(پیچی بزرگ)

تماس بگیرید
رابط تیپ به تیپ جهت اتصال  دو نوار تیپ آبیاری قطره ایی به یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرد. دو

رابط تیپ به تیپ(پیچی)

تماس بگیرید
رابط تیپ به تیپ(پیچی) جهت اتصال دو نوار تیپ آبیاری قطره ایی به یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرد. دو