مشاهده همه 6 نتیجه

انشعاب دو راهی ۱۶×۱/۲

تماس بگیرید
size 16×۱/۲ اشعاب دوراهی ۱۶ به ۱/۲ برای تبدیل یک راهی سایز ۱/۲  به دوراهی لوله ۱۶ میلیمتری استفاده کنید.

انشعاب دو راهی ۱۶×۳/۴

تماس بگیرید
size 16×۳/۴ انشعاب دو راهی ۱۶به ۳/۴ برای تبدیل یک راهی سایز  ۳/۴  به دوراهی لوله ۱۶ میلیمتری استفاده کنید

انشعاب دو راهی ۱۶×۳/۴

تماس بگیرید
size 16×۳/۴ انشعاب دو راهی ۱۶به ۳/۴ برای تبدیل یک راهی سایز  ۳/۴  به دوراهی لوله ۱۶ میلیمتری استفاده کنید

انشعاب دو راهی ۱۶×۳۲

تماس بگیرید
size 16×۱ inch انشعاب ۳۲ به دو راهی ۱۶ برای  تبدیل سایز ۳۲ به دو راهی ۱۶ میلیمتر مورد استفاده

بست ابتدایی به دوراهی ۱۶

تماس بگیرید
size 2ways×۱۶ بست ابتدایی به دو راهی ۱۶ برای  تبدیل بست ابتدایی لوله ۱۶ به دو راهی ۱۶ میلیمتر مورد

واشر استوانه ۲۰

تماس بگیرید
size 20 واشر بست ابتدایی سایز ۲۰ (استوانه ای ) جهت نگه داری و آب بند کردن بست ابتدایی به لوله