نمایش دادن همه 2 نتیجه

انشعاب دو راهی ۱۶×۳۲

تماس بگیرید
size 16×۱ inch انشعاب ۳۲ به دو راهی ۱۶ برای  تبدیل سایز ۳۲ به دو راهی ۱۶ میلیمتر مورد استفاده

بست ابتدایی به دوراهی ۱۶

تماس بگیرید
بست ابتدایی به دوراهی ۱۶ بست ابتدایی به دو راهی ۱۶ برای تبدیل بست ابتدایی لوله ۱۶ به دو راهی