نمایش یک نتیجه

حشره کش دلتامترین آریا شیمی

تماس بگیرید
توضیحات حشره کش دلتامترین آریا شیمی (Deltamethrin)حشره کشی سنتتیک از خانواده پیروتیروئید هاست که در خارج از منزل برای چمنزار