نمایش یک نتیجه

سم متاسیستوکس بهاورشیمی نیم لیتری

تماس بگیرید
توضیحات سم متاسیستوکس بهاورشیمی نیم لیتری که سمی سیستمیک با اثر تماسی- گوارشی می باشد، برای کنترل شته، زنبورهای چوب