نمایش یک نتیجه

رابط تیپ به ۱/۲

تماس بگیرید
رابط تیپ به ۱/۲ این رابط جهت اتصال لوله های ۱/۲به نوار تیپ آبیاری استفاده می شود