نمایش دادن همه 2 نتیجه

تیپ به ۱/۲

تماس بگیرید
size tape ×۱/۲  رابط تیپ به ۱/۲ جهت اتصال لوله های ۱/۲به نوار تیپ آبیاری  استفاده می شود