نمایش یک نتیجه

بذر هویج نانتس

تماس بگیرید
بذر هویج نانتس هویج نیمه زودرس با عملکرد بالا به طول دوره رسیدگی۱۱۰-۹۰ روز، مقاوم به بولتینگ ریشه ها تقریبا