مشاهده همه 3 نتیجه

بست ابتدایی ۱۲× ۱۶

تماس بگیرید
size 12×۱۲ رابط ۱۲ به ۱۲ جهت اتصال  بین دو  لوله آبیاری به ۱۲ قطره ای مورد استفاده قرار می

بست ابتدایی ۱۲× ۱۶

تماس بگیرید
size 16×۱۲ جهت انشعاب گرفتن بوسیله واشر ۱۲ میلیمتر از لوله های پلی اتیلن  می توان از این بست ابتدایی

بست ابتدایی ۱۶×۱۶

تماس بگیرید
size 16×۱۶ جهت انشعاب گرفتن بوسیله واشر ۱۶ میلیمتر از لوله های پلی اتیلن  می توان از این بست ابتدایی