نمایش یک نتیجه

بست سیمی لوله ۱۶

تماس بگیرید
size 16×۱۶ زانو ۱۶×۱۶ جهت انتقال مسیر در لوله های پلی اتیلن  و جلوگیری از تا خوردن لوله پلی اتیلن