مشاهده همه 4 نتیجه

بست ابتدایی ۱۲× ۱۶

تماس بگیرید
size 12×۱۲ رابط ۱۲ به ۱۲ جهت اتصال  بین دو  لوله آبیاری به ۱۲ قطره ای مورد استفاده قرار می

بست ابتدایی ۱۲× ۱۶

تماس بگیرید
size 16×۱۲ جهت انشعاب گرفتن بوسیله واشر ۱۲ میلیمتر از لوله های پلی اتیلن  می توان از این بست ابتدایی

بست ابتدایی ۲۰×۲۰

تماس بگیرید
size 20 بست انتهایی ۲۰  عینکی جهت بستن و کور کردن انتهای لوله ۲۰ آبیاری قطره ای در سیستم آبیاری

بست ابتدایی به دوراهی ۱۶

تماس بگیرید
size 2ways×۱۶ بست ابتدایی به دو راهی ۱۶ برای  تبدیل بست ابتدایی لوله ۱۶ به دو راهی ۱۶ میلیمتر مورد