نمایش یک نتیجه

بذر چغندر لبوئی دترویت

تماس بگیرید
بذر چغندر لبویی دترویت زودرس، دوره رسیدگی ۶۵-۶۰ روز و درجه شیرینی بالا ریشه گرد (Globe) با پوستی صاف به