نمایش یک نتیجه

بذر پیاز یلو تگزاس ارلی گرانو ۵۰۲

تماس بگیرید
بذر پیاز تگزاس ارلی گرانو ۵۰۲ پیاز روز کوتاه استاندارد، زودرس تا متوسط رس با دوره رسیدگی ۱۷۰ روز از