نمایش یک نتیجه

بذر لوبیا سبز سانری

تماس بگیرید
بذر لوبیا سبز سانری رقمی زودرس با طول دوره رسیدگی ۵۵-۵۰ روز بوته غیر رونده و متراکم به ارتفاع ۴۵