نمایش یک نتیجه

بذر تربچه نشنال ۲

تماس بگیرید
بذر تربچه نشنال ۲ تربچه صورتی گرد (Globe) با انتهای سفید کوچک زودرس با طول دوره رویش ۳۵-۳۰ روز بعد