نمایش دادن همه 2 نتیجه

میخ تثبیت لوله ۱۶

تماس بگیرید
میخ تثبیت لوله ۱۶ میخ تثبیت یا نگهدارنده  جهت نگهداری لوله ۱۶  استفاده قرار می گیرد. بدنه میخ تثبیت به

میخ تثبیت لوله ۲۰

تماس بگیرید
میخ تثبیت لوله ۲۰ میخ تثبیت یا نگهدارنده جهت نگهداری لوله ۲۰ مورد استفاده قرار می گیرد. بدنه این میخ