مشاهده همه 8 نتیجه

انشعاب چهار راهی ۳۲×۱۶

تماس بگیرید
size 16×۳۲ انشعاب ۳۲ به چهار راهی ۱۶ برای  تبدیل سایز ۳۲ به چهار راهی ۱۶ میلیمتر مورد استفاده قرار

انشعاب دو راهی ۱۶×۱/۲

تماس بگیرید
size 16×۱/۲ اشعاب دوراهی ۱۶ به ۱/۲ برای تبدیل یک راهی سایز ۱/۲  به دوراهی لوله ۱۶ میلیمتری استفاده کنید.

انشعاب دو راهی ۱۶×۳/۴

تماس بگیرید
size 16×۳/۴ انشعاب دو راهی ۱۶به ۳/۴ برای تبدیل یک راهی سایز  ۳/۴  به دوراهی لوله ۱۶ میلیمتری استفاده کنید

انشعاب دو راهی ۱۶×۳/۴

تماس بگیرید
size 16×۳/۴ انشعاب دو راهی ۱۶به ۳/۴ برای تبدیل یک راهی سایز  ۳/۴  به دوراهی لوله ۱۶ میلیمتری استفاده کنید

انشعاب دو راهی ۱۶×۳۲

تماس بگیرید
size 16×۱ inch انشعاب ۳۲ به دو راهی ۱۶ برای  تبدیل سایز ۳۲ به دو راهی ۱۶ میلیمتر مورد استفاده

انشعاب سه راهی ۱/۲×۱۶

تماس بگیرید
size 16×۱/۲ انشعاب ۱/۲ به سه راهی ۱۶ برای  تبدیل سایز ۱/۲ به سه راهی ۱۶ میلیمتر مورد استفاده قرار

زانو ۱۶×۱/۲

تماس بگیرید
size 16×۱۶ زانو ۱۶×۱۶ جهت انتقال مسیر در لوله های پلی اتیلن  و جلوگیری از تا خوردن لوله پلی اتیلن 

واشر استوانه ۲۰

تماس بگیرید
size 20 واشر بست ابتدایی سایز ۲۰ (استوانه ای ) جهت نگه داری و آب بند کردن بست ابتدایی به لوله