نمایش دادن همه 11 نتیجه

انشعاب چهار راهی ۱۶*۳۲

تماس بگیرید
انشعاب چهار راهی ۱۶*۳۲ انشعاب ۳۲ به چهار راهی ۱۶ برای تبدیل سایز ۳۲ به چهار راهی ۱۶ میلیمتر مورد

انشعاب چهار راهی ۳۲×۱۶

تماس بگیرید
size 16×۳۲ انشعاب ۳۲ به چهار راهی ۱۶ برای  تبدیل سایز ۳۲ به چهار راهی ۱۶ میلیمتر مورد استفاده قرار

انشعاب دو راهی ۱۶×۱/۲

تماس بگیرید
size 16×۱/۲ اشعاب دوراهی ۱۶ به ۱/۲ برای تبدیل یک راهی سایز ۱/۲  به دوراهی لوله ۱۶ میلیمتری استفاده کنید.

انشعاب دو راهی ۱۶×۳/۴

تماس بگیرید
size 16×۳/۴ انشعاب دو راهی ۱۶به ۳/۴ برای تبدیل یک راهی سایز  ۳/۴  به دوراهی لوله ۱۶ میلیمتری استفاده کنید

انشعاب دو راهی ۱۶×۳/۴

تماس بگیرید
size 16×۳/۴ انشعاب دو راهی ۱۶به ۳/۴ برای تبدیل یک راهی سایز  ۳/۴  به دوراهی لوله ۱۶ میلیمتری استفاده کنید

انشعاب دو راهی ۱۶×۳۲

تماس بگیرید
size 16×۱ inch انشعاب ۳۲ به دو راهی ۱۶ برای  تبدیل سایز ۳۲ به دو راهی ۱۶ میلیمتر مورد استفاده

انشعاب دوراهی ۱۶*۱/۲

تماس بگیرید
انشعاب دوراهی ۱۶*۱/۲ انشعاب دوراهی ۱۶ به ۱/۲ برای تبدیل یک راهی سایز ۱/۲ به دوراهی لوله ۱۶ میلیمتری استفاده

انشعاب سه راهی ۱/۲×۱۶

تماس بگیرید
size 16×۱/۲ انشعاب ۱/۲ به سه راهی ۱۶ برای  تبدیل سایز ۱/۲ به سه راهی ۱۶ میلیمتر مورد استفاده قرار

زانو ۱۶*۱/۲

تماس بگیرید
زانو ۱۶*۱/۲ زانو ۱۶ به ۱/۲ برای تغییر مسیر ،تغییر سایز استفاده میشود.

زانو ۱۶×۱/۲

تماس بگیرید
size 16×۱۶ زانو ۱۶×۱۶ جهت انتقال مسیر در لوله های پلی اتیلن  و جلوگیری از تا خوردن لوله پلی اتیلن 

واشر استوانه ۲۰

تماس بگیرید
size 20 واشر بست ابتدایی سایز ۲۰ (استوانه ای ) جهت نگه داری و آب بند کردن بست ابتدایی به لوله