نمایش یک نتیجه

انشعاب سه راهی ۳۲×۱۶

تماس بگیرید
size 16×۳۲ انشعاب ۳۲ به سه راهی ۱۶ برای  تبدیل سایز ۳۲ به سه  راهی ۱۶ میلیمتر مورد استفاده قرار