نمایش دادن همه 5 نتیجه

انشعاب سه راهی ۱۶*۱/۲

تماس بگیرید
انشعاب سه راهی ۱۶*۱/۲ انشعاب ۱/۲ به سه راهی ۱۶ برای تبدیل سایز ۱/۲ به سه راهی ۱۶ میلیمتر مورد

انشعاب سه راهی ۱۶*۳/۴

تماس بگیرید
انشعاب سه راهی ۱۶*۳/۴ انشعاب ۳/۴ به سه راهی ۱۶ برای تبدیل ۳/۴ به سه راهی ۱۶ میلیمتر مورد استفاده

انشعاب سه راهی ۱۶*۳۲

تماس بگیرید
انشعاب سه راهی ۱۶*۳۲ انشعاب ۳۲ به سه راهی ۱۶ برای تبدیل سایز ۳۲ به سه راهی ۱۶ میلیمتر مورد

انشعاب سه راهی ۳/۴×۱۶

تماس بگیرید
size 16×۳/۴ اشعاب ۳/۴ به سه  راهی ۱۶ برای  تبدیل ۳/۴ به سه راهی ۱۶ میلیمتر مورد استفاده قرار میگیرد

انشعاب سه راهی ۳۲×۱۶

تماس بگیرید
size 16×۳۲ انشعاب ۳۲ به سه راهی ۱۶ برای  تبدیل سایز ۳۲ به سه  راهی ۱۶ میلیمتر مورد استفاده قرار