مشاهده همه 2 نتیجه

انشعاب سه راهی ۳/۴×۱۶

تماس بگیرید
size 16×۳/۴ اشعاب ۳/۴ به سه  راهی ۱۶ برای  تبدیل ۳/۴ به سه راهی ۱۶ میلیمتر مورد استفاده قرار میگیرد

انشعاب سه راهی ۳۲×۱۶

تماس بگیرید
size 16×۳۲ انشعاب ۳۲ به سه راهی ۱۶ برای  تبدیل سایز ۳۲ به سه  راهی ۱۶ میلیمتر مورد استفاده قرار