نمایش یک نتیجه

بذر شلغم پرپل تاپ وایت گلوب

تماس بگیرید
بذر شلغم پرپل تاپ وایت گلوب متوسط رس (دوره رسیدگی ۵۵-۴۵ روز پس از کاشت) ریشه بزرگ و گرد (Globe)