نمایش 1–12 از 86 نتیجه

حشره کش آدمیرال کاوش

تماس بگیرید
توضیحات حشره کش آدمیرال کاوش یکی از سموم شیمیایی می باشد که در کشاورزی بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.

حشره کش ابامکتین کاوامکتین کاوش

تماس بگیرید
توضیحات حشره کش ابامکتین کاوامکتین کاوش یکی از سموم شیمیایی می باشد که در کشاورزی بسیار مورد استفاده قرار می

حشره‌ کش ارگانیک و بی‌ خطر پالیزین

تماس بگیرید
توضیحات حشره‌ کش ارگانیک و بی‌ خطر پالیزین یک ترکیب گیاهی حاوی صابون روغن نارگیل به همراه افزودنی‌ های دیگر

حشره‌ کش اکسی دیمتون متیل آریا شیمی

تماس بگیرید
توضیحات حشره‌ کش اکسی دیمتون متیل آریا شیمی، حشره‌ کشی سیستمیک با اثر تماسی از گروه شیمیایی ارگانو فسفات‌ ها

حشره کش ایندوکساکارب آریا شیمی

تماس بگیرید
ری توضیحات حشره کش ایندوکساکارب آریا شیمی، حشره‌ کش غیر سیستمیک با اثر تماسی، گوارشی از گروه شیمیایی اکسادیازین‌ ها

حشره کش ایندوکساکارب آریا شیمی

تماس بگیرید
توضیحات حشره کش ایندوکساکارب آریا شیمی، حشره‌ کش غیر سیستمیک با اثر تماسی، گوارشی از گروه شیمیایی اکسادیازین‌ ها است.

حشره کش بوپروفزین آریا شیمی

تماس بگیرید
توضیحات حشره کش بوپروفزین آریا شیمی حشره کشی از گروه دیازین ها با اثرات تماسی و گوارشی و ابقایی است

حشره کش پیریمیکارب آریا شیمی

تماس بگیرید
توضیحات حشره کش پیریمیکارب آریا شیمی دارای خاصیت انتخابی، تماسی، نفوذی، اثر سریع و خاصیت تدخینی می­ باشد که به

حشره کش تری کلرفن آریا شیمی

تماس بگیرید
توضیحات حشره کش تری کلرفن آریا شیمی (trichlorfon) یک حشره‌ کش تماسی و گوارشی از گروه سموم ارگانوفسفره است که

حشره کش دلتامترین آریا شیمی

تماس بگیرید
توضیحات حشره کش دلتامترین آریا شیمی (Deltamethrin)حشره کشی سنتتیک از خانواده پیروتیروئید هاست که در خارج از منزل برای چمنزار

حشره کش دی کلرووس آریا شیمی

تماس بگیرید
توضیحات حشره کش دی کلرووس آریا شیمی (Dichlorvos) یک سم حشره کش و کنه کش با اثرات تماسی – گوارشی

حشره کش دیمتوات آریا شیمی

تماس بگیرید
توضیحات حشره کش دیمتوات آریا شیمی (Dimethoate) یک حشره کش سیستمیک تماسی و گوارشی است که به صورت مایع امولسیون