مخازن بیضی

تماس بگیرید
مخازن بیضی درب کنار پلی  اتیلن در حجم های ۵۰۰ ، ۱۰۰۰و  ۲۰۰۰ لیتر به صورت یکپارچه تولید می شوند.