نمایش یک نتیجه

لوله دریپردار

تماس بگیرید
لوله دریپردار یکی از محصولات مهم در جهت مصرف هر چه بهتر آب در کشاورزی است. محدودیت منابع آب از نظر کمی و کیفی ایجاب می نماید که برنامه ریزی خاصی تحت عنوان استفاده بهینه از واحد آب مصرفی انجـام پـذیرد کـه این برنامه ریزی می تواند در قالب دور مناسب آبیـاری مخصوصـاً آبیـاری قطره ای و بارانی باشد. باتوجه به اهمیت و حساسیت مصرف این لوله ها در حیات گیاهان نسبت به انتخاب بهترین و با کیفیت ترین نمونه تولید داخل اقدام نموده با بهترین کیفیت و مقدار آبدهی 2و4 لیتر کالای مطمئنی را در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهد.